Վերստուգիչ հանձնաժողով


Կուսակցության Վերստուգիչ հանձնաժողովը (վերստուգողը) բաղկացած է երեք անդամից, ընտրվում է Համագումարում առավելագույնը երկու տարի ժամկետով և կուսակցության նյութական ու ֆինանսական միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինն է։ Այն իրավասու է ցանկացած ժամանակ անցկացնել ստուգում՝ իր լիազորությունների սահմաններում և կարող է ծանոթանալ կուսակցության գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին։

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմն է՝

Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ
Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ
Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ
Տարածիր՝