Կառուցվածք


Ազգային առաջընթաց կուսակցությունն ունի հետևյալ կառուցվածքը՝

  1. Համագումար
  2. Խորհուրդ
  3. Վարչություն
  4. Կանոնադրական հանձնաժողով
  5. Վերստուգիչ հանձնաժողով
  6. Խորհրդատվական կոմիտե
  7. Անկախ փորձագետներ
  8. Տարածքային ստորաբաժանումներ

1. Կուսակցության բարձրագույն մարմինը Համագումարն է։ Համագումարին է վերապահվում կուսակցության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավունքը։

2. Կուսակցության խորհուրդը Կուսակցության մշտապես գործող մարմին է, որը կազմված է լինելու առավելագույնը 21 անդամից, որից 9-ը ի պաշտոնե Կուսակցության Վարչության անդամներն են։ Բացառությամբ Վարչության՝ ի պաշտոնե Խորհրդի անդամների, Խորհրդի մյուս անդամներն ընտրվում են Համագումարի կողմից՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։

3. Կուսակցության Վարչությունը կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինն է, որը համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում Կանոնադրության և համագումարների որոշումների համաձայն, Խորհրդի հետ միասին պատասխանատու է կուսակցության գործունեության համար, առավելապես կենտրոնանալով ամենօրյա գործունեության վրա։ Այն բաղկացած է 9 անդամից, ովքեր ընտրվում են Համագումարի կողմից գաղտնի քվեարկությամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։

4. Կուսակցության Կանոնադրական հանձնաժողովը բաղկացած է 3 անդամից, ովքեր ընտրվում են Համագումարի կողմից, առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։ Այս հանձնաժողովը քննության է առնում կուսակցության կառույցների ընդունած որոշումների ու գործողությունների կամ անգործության համապատասխանությունը կուսակցության Ծրագրին և/կամ կանոնադրությանը, կասեցնում է այն որոշումները, որոնք հակասում են կուսակցության Ծրագրին և/կամ Կանոնադրությանը, ինչպես նաև մեկնաբանություններ և պարզաբանումներ է տալիս Կանոնադրության և Ծրագրի առանձին դրույթների վերաբերյալ։

5. Կուսակցության Վերստուգիչ հանձնաժողովը (վերստուգողը) բաղկացած է 3 անդամից, ընտրվում է Համագումարում առավելագույնը երկու տարի ժամկետով և կուսակցության նյութական ու ֆինանսական միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինն է։ Այն իրավասու է ցանկացած ժամանակ անցկացնել ստուգում՝ իր լիազորությունների սահմաններում և կարող է ծանոթանալ կուսակցության գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին։

6. Խորհրդատվական կոմիտեն ընտրվում է Խորհրդի կողմից, իսկ նրա գործունեության կարգը հաստատում է Վարչությունը։

Խորհրդատվական կոմիտեն կազմած է տարբեր ոլորտների մասնագետներից, ովքեր կարող են նաև չհանդիսանալ կուսակցության անդամ: Կոմիտեի անդամները պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն կամ որոշակի ոլորտի առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

Խորհրդատվական կոմիտեի անդամների թիվը սահմանում է Խորհուրդը, իսկ նրա կազմում պետք է ընդգրկվեն առնվազն մեկական իրավաբան, տնտեսագետ, քաղաքագետ և միջազգային հարաբերությունների մասնագետ։

7. Կուսակցությանը կից գործում են նաև կուսակցության անդամ չհանդիսացող անկախ փորձագետներ:

8. Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանում է համարվում կուսակցության առնվազն տաս անդամների՝ տարածքային սկզբունքով ձևավորված և վարչության կողմից սահմանված կարգով համապատասխան կարգավիճակ ստացած միավորումը։

9. Կուսակցությունը կարոող է ստեղծել նաև խորհրդակցական այլ մարմիններ, այդ թվում՝ օրենսդրական նախաձեռնությունների կոմիտե։

Տարածիր՝